حرف الراء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

حرف الراء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

حرف الراء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معجم لسان العرب

للإمام العلامة ابن منظور

حرف الراء

باب الراء (ر)

راء حرف الراء(ر)

رأب

رأبل

رأد

رأرأ

رأز

رأس

رأش

رأف

رأل

رأم

رأن

رأي

ربأ

ربب

ربت

ربث

ربج

ربح

ربحل

ربخ

ربد

ربذ

ربرق

ربز

ربس

ربش

ربص

ربض

ربط

ربع

ربغ

ربق

ربك

ربل

ربم

ربن

ربه

ربا

رتأ

رتب

رتبل

رتت

رتج

رتخ

رتع

رتق

رتك

رتل

رتم

رتن

رتا

رثأ

رثث

رثد

رثط

رثع

رثعن

رثغ

رثم

رثن

رثا

رجأ

رجب

رجج

رجح

رجحن

رجخ

رجد

رجز

رجس

رجع

رجعن

رجف

رجل

رجم

رجن

رجه

رجا

رحب

رحح

رحض

رحف

رحق

رحل

رحم

رحا

رخبز

رخج

رخخ

رخد

رخص

رخف

رخل

رخم

رخا

ردأ

ردب

ردج

ردح

ردخ

ردخل

ردد

ردس

ردع

ردعل

ردغ

ردف

ردق

ردك

ردم

ردن

رده

ردي

رذذ

رذعف

رذل

رذم

رذن

رذي

ررق

رزأ

رزب

رزتق

رزح

رزخ

رزدق

رزز

رزغ

رزف

رزق

رزم

رزن

رزا

رسب

رستق

رسح

رسخ

رسدق

رسس

رسط

رسطن

رسع

رسغ

رسف

رسل

رسم

رسن

رسا

رشأ

رشب

رشح

رشد

رشش

رشف

رشق

رشك

رشم

رشن

رشا

رصح

رصخ

رصد

رصص

رصع

رصغ

رصف

رصق

رصم

رصن

رصا

رضب

رضح

رضخ

رضد

رضض

رضع

رضف

رضك

رضم

رضن

رضي

رطأ

رطب

رطز

رطس

رطط

رطع

رطل

رطم

رطن

رطا

رعب

رعبل

رعث

رعثن

رعج

رعد

رعز

رعس

رعش

رعص

رعض

رعظ

رعع

رعف

رعق

رعل

رعم

رعن

رعي

رغب

رغث

رغد

رغس

رغط

رغغ

رغف

رغل

رغم

رغن

رغا

رفأ

رفت

رفث

رفج

رفح

رفخ

رفد

رفز

رفس

رفش

رفص

رفض

رفع

رفغ

رفغن

رفف

رفق

رفل

رفم

رفن

رفه

رفهن

رفا

رقأ

رقب

رقح

رقد

رقز

رقش

رقص

رقط

رقع

رقف

رقق

رقل

رقم

رقن

رقا

ركب

ركح

ركد

ركز

ركس

ركض

ركع

ركف

ركك

ركل

ركم

ركن

ركه

ركا

رمأ

رمث

رمج

رمح

رمحس

رمخ

رمد

رمز

رمس

رمش

رمص

رمض

رمط

رمع

رمعل

رمعن

رمغ

رمغل

رمق

رمك

رمل

رمم

رمن

رمه

رمي

رنأ

رنب

رنج

رنح

رنخ

رند

رنز

رنع

رنف

رنق

رنك

رنم

رنن

رنا

رهأ

رهب

رهبل

رهج

رهد

رهدل

رهدن

رهره

رهز

رهس

رهسم

رهش

رهص

رهط

رهف

رهق

رهك

رهل

رهم

رهمس

رهن

رها

روأ

روب

روث

روج

روح

رود

روذ

روذس

روز

روس

روش

روص

روض

روط

روع

روغ

روف

روق

رول

روم

رون

روه

روي

ريا

ريب

ريباس

ريث

ريح

ريخ

ريد

رير

ريس

ريش

ريط

ريع

ريغ

ريف

ريق

ريك

ريم

رين

ريه

 

قاموس عربي عربي

العودة إلى معجم لسان العرب حسب الحروف – قاموس عربي عربي