باب الظاء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

باب الظاء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

باب الظاء – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معجم لسان العرب

للإمام العلامة ابن منظور

حرف الظاء

باب الظاء (ظ)

ظاء (ظ)

ظأب

ظأر

ظأظأ

ظأف

ظأم

ظبب

ظبظب

ظبا

ظجج

ظرب

ظربغ

ظرر

ظرف

ظرا

ظعن

ظفر

ظفف

ظلع

ظلف

ظلل

ظلم

ظلا

ظمأ

ظمخ

ظما

ظنب

ظنم

ظنن

ظني

ظهر

ظهم

ظوب

ظور

ظوف

ظوم

ظوا

ظين

ظيا

حرف الظاء

قاموس عربي عربي

العودة إلى معجم لسان العرب حسب الحروف – قاموس عربي عربي