?>

حرف الدال – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

حرف الدال – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

حرف الدال – معجم لسان العرب – قاموس عربي عربي

معجم لسان العرب

للإمام العلامة ابن منظور

حرف الدال

باب الدال (د)

د دال

دأب

دأث

دأدأ

دأض

دأظ

دأف

دأك

دأل

دأم

دأي

دبأ

دبب

دبج

دبح

دبخ

دبخس

دبذ

دبر

دبس

دبش

دبعك

دبغ

دبق

دبك

دبكل

دبل

دبن

دبه

دبي

دثأ

دثث

دثر

دثط

دثع

دثق

دثن

دجب

دجج

دجر

دجل

دجم

دجن

دجه

دجا

دحب

دحج

دحجب

دحح

دحر

دحرج

دحرض

دحز

دحس

دحسم

دحص

دحض

دحق

دحقل

دحل

دحلط

دحلق

دحلم

دحم

دحمر

دحمس

دحمق

دحمل

دحن

دحا

دخبش

دختنس

دخخ

دخدب

دخدر

دخدنس

دخر

دخرص

دخس

دخش

دخشم

دخشن

دخص

دخض

دخل

دخم

دخمس

دخن

دخنس

دخي

دد

ددر

ددق

ددم

ددن

ددا

دذن

درأ

درب

دربج

دربح

دربخ

دربس

دربل

دربن

درثع

درج

درح

درحمن

درحي

درخبل

درخبن

درخم

درخمل

درخمن

درد

دردب

دردبس

دردج

دردح

دردق

دردقس

دردم

درر

درز

درس

درش

درشق

درص

درطس

درع

درعب

درعث

درعس

درعش

درعف

درعم

درغش

درفس

درفق

درق

درقع

درقل

درقم

درقن

درك

دركل

درل

درم

درمج

درمس

درمص

درمق

درمك

درن

درنف

درنك

دره

درهس

درهم

دري

دريس

دزج

دزر

دسج

دسر

دسس

دسع

دسف

دسق

دسك

دسكر

دسم

دسا

دشت

دشش

دشق

دشم

دشن

دشا

دصص

دطر

دظظ

دعب

دعبث

دعبع

دعبل

دعت

دعتب

دعث

دعثر

دعج

دعد

دعر

دعرب

دعرم

دعز

دعس

دعسب

دعسج

دعسر

دعسق

دعسم

دعشق

دعص

دعظ

دعع

دعف

دعفص

دعفق

دعق

دعك

دعكر

دعكس

دعكن

دعل

دعلب

دعلج

دعلق

دعم

دعمص

دعمظ

دعن

دعا

دغت

دغر

دغرق

دغس

دغش

دغص

دغغ

دغف

دغفق

دغفل

دغل

دغم

دغمر

دغمش

دغمص

دغن

دغا

دفأ

دفتر

دفر

دفس

دفص

دفض

دفطس

دفع

دفغ

دفف

دفق

دفل

دفن

دفنس

دفه

دفا

دقر

دقس

دقش

دقط

دقظ

دقع

دقف

دقق

دقل

دقم

دقن

دقا

دكأ

دكر

دكس

دكض

دكع

دكك

دكدك

دكل

دكم

دكن

دكا

دلب

دلبث

دلبح

دلث

دلثع

دلثم

دلج

دلح

دلخ

دلخم

دلس

دلص

دلظ

دلظم

دلع

دلعث

دلعثم

دلعس

دلعك

دلعمظ

دلغف

دلف

دلفص

دلفق

دلق

دلقم

دلك

دلل

دلم

دلمز

دلمس

دلمص

دلن

دلنظ

دله

دلهث

دلهم

دلهمس

دلا

دمث

دمثر

دمج

دمح

دمحس

دمحق

دمحل

دمخ

دمخق

دمر

دمرغ

دمس

دمش

دمشق

دمص

دمع

دمغ

دمق

دمقس

دمقص

دمك

دمل

دملج

دملص

دملق

دملك

دمم

دمن

دمه

دمهج

دمي

دنأ

دنب

دنج

دنح

دنخ

دنخس

دندم

دنر

دنس

دنشق

دنع

دنغ

دنف

دنفس

دنفش

دنق

دنقس

دنقش

دنقص

دنقع

دنك

دنل

دنم

دنن

دنهج

دنا

دهبل

دهث

دهثم

دهدأ

دهدر

دهدق

دهدم

دهدن

دهده

دهدي

دهر

دهرج

دهرس

دهرش

دهس

دهش

دهشر

دهع

دهف

دهفش

دهق

دهقش

دهقع

دهقم

دهقن

دهك

دهكر

دهكل

دهكم

دهل

دهلب

دهلث

دهلز

دهلك

دهم

دهمث

دهمج

دهمز

دهمس

دهمص

دهمق

دهن

دهنج

دها

دوأ

دوب

دوج

دوح

دوخ

دود

دودمس

دوذ

دور

دوس

دوش

دوط

دوع

دوغ

دوف

دوق

دوك

دول

دوم

دون

دوه

دوا

ديث

ديج

ديح

ديخ

دير

ديش

ديص

ديف

ديك

ديل

ديم

دين

حرف الدال

 

قاموس عربي عربي

العودة إلى معجم لسان العرب حسب الحروف – قاموس عربي عربي

هل استفدت من هذا المقال؟ اضغط على نجمة لتقييم هذا المقال

النجمة اليسرى ترمز بأنه مفيد، النجمة اليمنى ترمز بأنه ليس مفيد