?>

المعجم الوسيط – باب الدال (د)

الديناميكا

دي دي

دان

الديموقراطية

الديك

داص

ديسمبر

الدير

داث

دوي

دان

دام

الدولاب

دال

داك

داق

داف

الدوطة

داش

داس

دار

داد

داخ

داحت

داج

الدوبارة

داء

دهاه

دهنت

دهمق

دهمس

دهمج

الدهمثة

دهمه

الدهليز

الداهل

تدهكم

تدهكر

دهك

دهقن

دهق

دهف

دهشر

دهشه

دهس

دهرج

دهر

دهدى

دهده

دهدم

دهدق

الدهثم

دهثه

دهبل

الدهب

ده

دنا

دن

دنقع

دنقس

دنق

دنف

الدنع

دنس

دنر

دندن

دنخ

دنح

دنئ

دمي

دمن

دم

دملك

دملق

دملج

دمل

دمك

دمقس

دمق

دمغ

دمعت

دمص

دمشق

دمش

دمس

دمر

دمدم

دمج

دمث

دلا

ادلهم

دله

دلمص

ادلمس

دلم

دل

دلكت

دلق

الدلفين

دلف

دلع

دلظ

دلصت

أدلس

دلدل

دلخ

دلح

دلج

دلث

الدلتا

الدالب

دكن

دكمه

دكل

دكه

دكع

دكس

دكدك

الدكتاتورية

دقي

دقن

دقمه

دقل

دق

دقع

دقس

دقر

دقدق

دفا

دفنت

الدفل

دفق

دفت

دفع

دفره

دفدف

الدفتردار

الدفتر

دفئ

دغن

المدغمس

دغمره

دغم

دغل

الدغفل

دغفق

دغف

دغص

دغش

دغرق

الدغرور

دغر

دغدغ

دعا

دعن

دعمه

دعلج

دعله

دعك

دعقت

دعه

دعص

دعسه

دعرم

الدعرور

دعر

داع داع 

دعجب

دعثره

دعث

دعب

الدشت

دسا

دسم

الدسكرة

دسق

دسع

دسه

دسر

الدستور

الدستجة

الدست

الدرياق

درى

درهمت

دره

درن

درمك

درمج

درمت

أدرك

الدراقن

درقل

درقع

درقه

الدرفلة

درفس

درع

درصت

دروش

الدارش

درس

درز

در

الدردم

الدرداق

الدردشة

دردر

الدردح

الدردبيس

درد

درحه

درج

الدربان

دربل

الدرابكة

دربص

تدربس

دربخ

دربح

دربج

تدربأ

درب

الدرابزين

درأ

الددا

الددان

الديدب

الداخي

الدخنس

دخنت

دخمس

الدخلل

دخل

دخس

دخرص

دخر

دخدره

دخ دخ

دخه

دحاه

دحا

دحن

دحمله

دحمس

دحمر

دحمه

دحلق

دحل

الدحقوم

دحقبه

دحقت

دحضت

دحص

دحس

دحرجه

دحره

دحدره

دح دح

دح

دحجه

دحبه

دجا

دجن

دجم

دجل

دجر

دج دج

دج

دثر

دثت

دبى

الدبن

الدبلوم

دبل

دبق

دبغ

دبشه

أدبست

دبرت

دبدب

دبخ

دبح

دبج

دب

دبأ

دءا

دأم

دأل

دأظ

دأدأ

دأث

دأب

الدال

أو انقر هنا للعودة إلى المعجم الوسيط بالحروف

هل استفدت من هذا المقال؟ اضغط على نجمة لتقييم هذا المقال

النجمة اليسرى ترمز بأنه مفيد، النجمة اليمنى ترمز بأنه ليس مفيد